Tip ในการเล่นเพ้นบอล

Tip ในการเล่น เพ้นบอล และบีบี กัน

ทำความรู้จักคุ้นเคยกับอุปกรณ์ โดยเฉพาะหน้ากากต้องกระชับพอดี และหายใจได้สะดวก ส่วน Marker ควรทดสอบยิงเพื่อจะได้รู้ระยะหวังผล และวิถีกระสุน เพื่อความปลอดภัย คล่องตัว และประสิทธิผลในการจู่โจม 

วางแผน และทำงานเป็นทีม อย่าทำตัวเป็น Hero ต้องไม่ลืมว่าเราเล่นกันเป็นทีม เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้เล่นที่อยากทำตัวเป็น Hero พึงระลึกเสมอว่าเป็นเพียงแค่เกม ไม่ต้องทุ่มเทสุดชีวิตเหมือนทำสงคราม วางตำแหน่งผู้เล่นให้ดี เพื่อป้องกันธง บุก คุ้มกัน หลอกล่อ หรืออื่นๆ ตามภารกิจที่ได้ต้องการทำให้สำเร็จ 

เล็งให้ดีก่อนการยิง การยิงนอกเหนือจากเป็นการจู่โจมยังเป็นการบอกตำแหน่งของตัวเราด้วย เพราะฉะนั้น ควรเล็งก่อนทุกครั้ง

การหลบ ซ่อน พรางตัวสังเกตลักษณะของบังเกอร์ที่เราซ่อนอยู่ ว่ามีจุดไหนที่กำบังได้ดี จุดไหนสามารถยิงได้ การซ่อนตัวที่ดีจะทำให้เราสามารถหลบจากการถูกยิงได้ พร้อมกับสามารถยิงโต้ตอบได้ด้วย 

การจดจำตำแหน่งของผู้เล่น ทั้งฝ่ายเรา และฝ่ายตรงข้ามการรู้ตำแหน่งของผู้เล่นฝ่ายเรา ก็เพื่อที่จะได้ไม่เคลื่อนไปทับตำแหน่งกัน หรือแย่งบังเกอร์กันในทีม ส่วนการรู้ตำแหน่งฝ่ายตรงข้ามก็เพื่อที่จะได้วางแผน โอบล้อม หรือเข้าโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็ว และมีประสีทธิภาพ

ระมัดระวัง และอดทน  สาเหตุที่มักถูกยิงมักมาจากความใจร้อน บุ่มบ่ามออกมาจากที่กำบังโดยไม่ระมัดระวัง จึงควรมีความอดทน สังเกตตำแหน่งผู้เล่นทั้งหมด และตำแหน่งที่กำบังถัดไปให้ดีก่อน

เคลื่อนที่ เพื่อไม่ให้เป็นที่จำได้ของฝ่ายตรงข้ามการเคลื่อนที่จึงจำเป็น ไม่ควรยืนยิงอยู่ที่เดิมนานๆ ควรสังเกตทางออกจากบังเกอร์ เพื่อไปเข้าอีก บังเกอร์หนึ่งที่ด้านไหนอย่างไรให้ดี และใช้การเคลื่อนที่ให้เหมาะสมว่าจะไปให้เร็ว หรือไปเงียบๆ

Visitors: 530,646